W ramach usługi zarządzania nieruchomością oferujemy Państwu m.in. 

Protokolarne przejęcie nieruchomości od poprzedniego zarządcy
- przejęcie dokumentacji technicznej, administracyjnej, prawnej, finansowo- księgowej,
- weryfikacja stanu i kompletności dokumentacji,
- przejęcie kluczy do części wspólnych nieruchomości oraz środków trwałych wspólnoty,
- sporządzenie protokołu z przejęcia nieruchomości.

Obsługę formalny-organizacyjną
- rejestracja Wspólnoty w Urzędzie Skarbowym oraz GUS,
- założenie rachunku bankowego,
- pomoc w zawarciu umów dotyczących bieżącej eksploatacji nieruchomości,
- pomoc w zawarciu umów na dostawę mediów do lokali indywidualnych,
- zorganizowanie pierwszego zebrania Wspólnoty,
- przygotowanie podstawowych uchwał niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania.

Obsługę administracyjną
- prowadzenie i aktualizacja ewidencji lokali,
- prowadzenie i aktualizacja ewidencji właścicieli lokali,
- prowadzenie i aktualizacja ewidencji najemców w lokalach niewyodrębnionych,
- zapewnienie dostaw mediów do nieruchomości,
- nadzór nad realizacją umów z firmami wykonującymi usługi na rzecz Wspólnoty,
- nadzór nad utrzymaniem należytego stanu porządku i czystości,
- nadzór nad realizacją uchwał wspólnoty,
- rozliczanie mediów we wspólnocie,
- nadzór i organizacja legalizacji urządzeń pomiarowych,
- przygotowywanie umów z najemcami części nieruchomości wspólnej,
- przygotowywanie specyfikacji i kosztorysów robót oraz procedur przetargowych
- zbieranie ofert i ich analiza,
- negocjowanie cen i warunków w zakresie usług związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej,
- ubezpieczanie nieruchomości,
- poszukiwanie dodatkowych źródeł przychodów (reklama, najem),
- wydawanie poświadczeń i zaświadczeń dla właścicieli lokali,
- prowadzenie korespondencji w imieniu i na rzecz Wspólnoty
- przygotowywanie, zwoływanie i organizowanie zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej