Wspólnota Mieszkaniowa Kierowa
Zarządzamy od 2020 roku
Szczegóły
Wspólnota Mieszkaniowa Wita Stwosza
zarządzamy od 2020 roku
Szczegóły
Osiedle Apartamenty Olszówka
Zarządzamy od 2017 roku
Szczegóły
Osiedle Promienne
Zarządzamy od 2016 roku
Szczegóły
Wspólnota Mieszkaniowa Skarżyńskiego
zarządzamy od 2015 roku
Szczegóły
Wspólnota Mieszkaniowa Kolista
zarządzamy od 2014 roku
Szczegóły
Wspólnota Mieszkaniowa Kolista
zarządzamy od 2014 roku
Szczegóły
Wspólnota Mieszkaniowa Kolista
zarządzamy od 2014 roku
Szczegóły
Wspólnota Mieszkaniowa Drobna
zarządzamy od 2012 roku
Szczegóły
Budynek prywatny Cechowa
zarządzamy od 2012 roku, zarząd sądowy
Szczegóły
Wspólnota Mieszkaniowa Żywiecka
zarządzamy od 2009 roku
Szczegóły
Wspólnota Mieszkaniowa Żywiecka
zarządzamy od 2009 roku
Szczegóły
Wspólnota Mieszkaniowa Żywiecka
zarządzamy od 2009 roku
Szczegóły
Wspólnota Mieszkaniowa Żywiecka
zarządzamy od 2009 roku
Szczegóły
Wspólnota Mieszkaniowa Żywiecka
zarządzamy od 2009 roku
Szczegóły
Wspólnota Mieszkaniowa Ak. Umiej.
zarządzamy od 2009 roku
Szczegóły
Wspólnota Mieszkaniowa Kustronia
zarządzamy od 2009 roku
Szczegóły
Wspólnota Mieszkaniowa Cechowa
zarządzamy od 2009 roku
Szczegóły
Wspólnota Mieszkaniowa Kaletnicza
zarządzamy od 2007 roku
Szczegóły
Wspólnota Mieszkaniowa Kaletnicza
zarządzamy od 2007 roku
Szczegóły
Wspólnota Mieszkaniowa Kaletnicza
zarządzamy od 2007 roku
Szczegóły
Wspólnota Mieszkaniowa Kaletnicza
zarządzamy od 2007 roku
Szczegóły
Wspólnota Mieszkaniowa Kaletnicza
zarządzamy od 2007 roku
Szczegóły
Wspólnota Mieszkaniowa Kaletnicza
zarządzamy od 2007 roku
Szczegóły
Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszki
zarządzamy od 2007 roku
Szczegóły
Wspólnota Mieszkaniowa 3 Maja
zarządzamy od 2006 roku
Szczegóły
Wspólnota Mieszkaniowa Spiechowicza
zarządzamy od 2006 roku
Szczegóły
Wspólnota Miekszaniowa Legionów
zarządzamy od 2005 roku
Szczegóły
Wspólnota Mieszkaniowa Bardowskiego
zarządzamy od 2004 roku
Szczegóły
Wspólnota Mieszkaniowa Sternicza
zarządzamy od 2002 roku
Szczegóły
Wspólnota Mieszkaniowa Bardowskiego
zarządzamy od 2000 roku
Szczegóły
Wspólnota Mieszkaniowa Skrzydlewskiego
zarządzamy od 2000 roku
Szczegóły
Wspólnota Mieszkaniowa Skrzydlewskiego
zarządzamy od 1999 roku
Szczegóły

Wspólnota mieszkaniowa – ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości.

Pojęcie wspólnoty mieszkaniowej wprowadziła ustawa o własności lokali z 24 czerwca 1994. Przepisy ustawy stanowią uszczegółowienie przepisów o współwłasności, które zawarte są w art. 195-221 Kodeksu cywilnego. Na początku lat 90. XX w. wraz z rozwojem przedsiębiorstw deweloperskich oraz prywatyzacji lokali należących m.in. do gmin i przedsiębiorstw państwowych wzrastała liczba budynków należących do wielu właścicieli (czasami kilkudziesięciu), a w konsekwencji wyzwań związanych z zarządzaniem tego typu nieruchomościami. Dlatego też niezbędne stało się wprowadzenie nowych uregulowań prawnych(1).

Wspólnota mieszkaniowa powstaje z mocy prawa z chwilą wyodrębnienia pierwszego lokalu. 

Do powstania odrębnej własności lokalu niezbędny jest wpis do księgi wieczystej. Umowne powstanie odrębnej własności wystąpi wówczas, gdy współwłaściciele postanowią znieść łączącą ich współwłasność lub właściciel budynku sprzeda osobie trzeciej lokal jako odrębną nieruchomość.

Istnieją dwa rodzaje wspólnot mieszkaniowych:

- mała wspólnota mieszkaniowa (maksimum siedem lokali) — działa na podstawie przepisów o współwłasności, które zawarte są w art. 195-221 Kodeksu cywilnego np. do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli.

- duża wspólnota mieszkaniowa (minimum osiem lokali) — działa na podstawie ustawy o własności lokali np. do podjęcia przez zarząd czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu potrzebna jest uchwała właścicieli lokali wyrażająca zgodę na dokonanie tej czynności oraz udzielająca zarządowi pełnomocnictwa do zawierania umów stanowiących czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu w formie prawem przewidzianej (uchwały zapadają większością głosów właścicieli lokali, liczoną według wielkości udziałów, chyba że w umowie lub w uchwale podjętej w tym trybie postanowiono, że w określonej sprawie na każdego właściciela przypada jeden głos)(2).

W dużej wspólnocie mieszkaniowej istnieje obowiązek wyboru zarządu. Wyboru zarządu dokonuje się poprzez podjęcie stosownej uchwały. Członkiem zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna wybrana spośród właścicieli lokali lub spoza ich grona.

Uchwały właścicieli lokali są podejmowane bądź na zebraniu, bądź w drodze indywidualnego zbierania głosów przez zarząd; uchwała może być wynikiem głosów oddanych częściowo na zebraniu, częściowo w drodze indywidualnego ich zbierania.

Uchwały zapadają większością głosów właścicieli lokali, liczoną według wielkości udziałów, chyba że w umowie lub w uchwale podjętej w tym trybie postanowiono, że w określonej sprawie na każdego właściciela przypada jeden
głos.

Jeżeli suma udziałów w nieruchomości wspólnej nie jest równa 1 albo większość udziałów należy do jednego właściciela bądź gdy obydwa te warunki spełnione są łącznie, głosowanie według zasady, że na każdego właściciela przypada jeden głos, wprowadza się na każde żądanie właścicieli lokali posiadających łącznie co najmniej 1/5 udziałów w nieruchomości wspólnej(3).  

Czynności zwykłego zarządu podejmuje zarząd samodzielnie.

Do podjęcia przez zarząd czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu potrzebna jest uchwała właścicieli lokali wyrażająca zgodę na dokonanie tej czynności oraz udzielająca zarządowi pełnomocnictwa do zawierania umów stanowiących czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu w formie prawem przewidzianej.

Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:

1) ustalenie wynagrodzenia zarządu lub zarządcy nieruchomości wspólnej,
2) przyjęcie rocznego planu gospodarczego,
3) ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu,
4) zmiana przeznaczenia części nieruchomości wspólnej,
5) udzielenie zgody na nadbudowę lub przebudowę nieruchomości wspólnej, na ustanowienie odrębnej własności lokalu powstałego w następstwie nadbudowy lub przebudowy i rozporządzenie tym lokalem oraz na zmianę
wysokości udziałów w następstwie powstania odrębnej własności lokalu nadbudowanego lub przebudowanego,
5a) udzielenie zgody na zmianę wysokości udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej,
6) dokonanie podziału nieruchomości wspólnej,
6a) nabycie nieruchomości,
7) wytoczenie powództwa, o którym mowa w art. 16, 8) ustalenie, w wypadkach nieuregulowanych przepisami, części kosztów związanych z eksploatacją urządzeń lub części budynku służących zarówno do użytku poszczególnych właścicieli lokali, jak i do wspólnego użytku właścicieli co najmniej dwóch lokali, które zaliczane będą do kosztów zarządu nieruchomością wspólną,
9) udzielenie zgody na podział nieruchomości gruntowej zabudowanej więcej niż jednym budynkiem mieszkalnym i związane z tym zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej oraz ustalenie wysokości udziałów w nowo powstałych, odrębnych nieruchomościach wspólnych,
10) określenie zakresu i sposobu prowadzenia przez zarząd lub zarządcę, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1, ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej(4).

 

 

 

 

 

 

1. Wikipedia,

2. Wikipedia,

3. Ustawa o własności lokali z 24 czerwca 1994 r.

4. Ustawa o własności lokali z 24 czerwca 1994 r.